Ochrona dziedzictwa i wartości kulturowych Historycznego Centrum miasta Hawana

Od maja 2011r. MIK uczestniczy jako partner w międzynarodowym projekcie Unii Europejskiej nr DCI-NSAPVD/2010/248-711 „Salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales del Centro Historico de Ciudad de La Habana” (Ochrona dziedzictwa i wartości kulturowych Historycznego Centrum miasta Hawana). Projekt koordynowany jest przez Włochy – Associazione ARCS-ARCI Cultura e Sviluppo (ARCS) z Rzymu, a pozostałymi partnerami są: Uniwersytet z Florencji, Wydział Konstrukcji i Restauracji oraz Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC – la Habana) z Kuby.

Zadania MIK w projekcie, realizowane we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT (IOE WAT), związane są z wdrożeniem u partnera kubańskiego technologii laserowego czyszczenia dzieł sztuki.

Aktualności:

Październik/listopad 2011r. – wizyta delegacji kubańskiej w składzie: mgr inż. José Ramón Rosete Suárez, Dyrektor Konserwacji i Restauracji oraz pan Reinaldo Rodríguez Jay, specjalista z OHC, Hawana. W laboratoriach IOE WAT, pod kierunkiem prof. Jana Marczaka przeprowadzono kilkudniowe szkolenie z zasad BHP w obsłudze laserów i zastosowania promieniowania laserowego w czyszczeniu dzieł sztuki.

Luty 2012r. – wizyta prof. Roberto Sabelli z Uniwerytetu we Florencji w celu koordynacji wspólnych prac w projekcie.

Drugi kwartał 2012r. – zakup przez MIK i wysyłka na Kubę do OHC systemu laserowego do czyszczenia dzieł sztuki.

Październik 2012r. – misje zagraniczne MIK związane z realizacją projektu:

–        wizyta prof. Jana Marczaka w firmie ElEn specjalizującej się w czyszczeniu laserowym we Florencji;

–        wyjazd prof. Andrzeja Kossa i prof. Jana Marczaka na Kubę z cyklem referatów specjalistycznych oraz w celu uruchomienia na miejscu systemu laserowego i przeprowadzenia szkolenia personelu OHC w Hawanie.

Wrzesień/październik 2013r. – projekt i wykonanie w IOE WAT systemu światłowodowego prowadzenia wiązki laserowej. Wysyłka sprzętu na Kubę.

Listopad 2013r. – udział prof. Andrzeja Kossa i prof. Jana Marczaka z cyklem 6 wykładów w międzynarodowej konferencji i seminariach organizowanych w ramach projektu przez OHC w Hawanie.

 

———————-

 

Starting from May 2011, MIK participates in consortium of international EU Project no. DCI-NSAPVD/2010/248-711 „Salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales del Centro Historico de Ciudad de La Habana”. Project is coordinated by Italy – Associazione ARCS-ARCI Cultura e Sviluppo (ARCS) from Roma. Consortium includes also Florence University, Department of Construction and Restoration, and  Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC – la Habana) from Cuba.

MIK activities, performed in cooperation with the Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE MUT) are connected with implementation by Cuban partner the technology of laser cleaning of art works.

News

October/November 2011 – visit of Cuban delegation in Poland, in which partipated: José Ramón Rosete Suárez, MSc, Director of Conservation and Restoration, and Mr Reinaldo Rodríguez Jay, specialist, both from OHC, Havana. A several days training has been organized in IOE MUT laboratories under supervision of Prof. Jan Marczak. Themes include laser safety and application of laser radiation in cleaning of art works (photographs). 

 

February 2012 – Prof. Roberto Sabelli from Florence University is visiting MIK and IOE MUT. Talks about coordination of joint project realization.

Second quarter 2012 – purchase (MIK) and shipment to Cuba to OHC laser system for cleaning of art works.

October 2012 – foreign MIK missions connected with project activities:

–        Prof. Jan Marczak from IOE MUT is visiting ElEn company in Florence, which is specialized in laser cleaning;

–        departure of Prof. Andrzej Koss and Prof. Jan Marczak to Havana, Cuba with a series of professional lectures as well as to put into operation purchased laser cleaning system, and train OHC personnel in Havana.

September/October 2013 – design and assembling in IOE MUT optical fiber system for delivery of laser beam. Shipment of system to Havana.

November 2013 – participation of Prof. Andrzej Koss and Prof. Jan Marczak with 6 plenary lectures in international conference and seminars organized by OHC in Havana.

Fotografie wykonane w trakcie szkolenia w czyszczeniu laserowym (Cuban visitors during training in laser cleaning)

 

No Comments

Post A Comment