DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Instytutu od 2004 roku skupiała się m.in. na zastosowaniu najnowszej techniki laserowej do konserwacji dzieł sztuki. W tym zakresie realizowano międzynarodowe programy badawcze:

E! 3483 LASCAN

Międzynarodowy projekt E! 3483 LASCAN „Zawansowana laserowa renowacja zabytkowych malowideł, papieru, pergaminu i obiektów metalowych”. EULASNET LASCAN, nr 120/E-410/SPB/EUREKA/KG/DWM 97/2005-2007 – koordynator Pakietu Roboczego Diagnostyki.

COST Akcja G7

Międzynarodowy program badawczy COST Akcja G7. Tytuł projektu: „Opracowanie technologii laserowej renowacji dzieł sztuki nowoczesnej”.

UE Kultura 2000

Udział w realizacji projektu UE Kultura 2000. „Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung und Verbreitung eines Stein-Informations-System”.

Programy badawcze

Uruchomiono nowoczesne programy badawcze w oparciu o najnowsze instrumenty diagnostyczne (m.in. Spektrometr rentgenowski z dyspersja energii XRF, spektroskopia wzbudzana laserem LIBS, przenośny spektrometr ramanowski).

Matlas

Udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego – „Nowoczesne metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki po renowacji metodą impulsowego promieniowania laserowego – Matlas“

MATLAS

PROJEKT MATLAS czyli nowoczesne metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki po renowacji metodą impulsowego promieniowania laserowego

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Niepowtarzalny charakter obiektów dzieł sztuki i obiektów zabytkowych, stanowiących dziedzictwo kulturowe i bezcenne źródło informacji o historii i cywilizacji danego regionu, wymaga zastosowania takich metod oceny ich stanu oraz technologii renowacji, które nie spowodują pogorszenia powierzchni oraz zapewnią długoletnią perspektywę dalszego ich „użytkowania”.

NANOTECHNOLOGIA I FOTONIKA

W poszukiwaniu zaawansowanych technik ochrony i konserwacji materialnego dziedzictwa kulturalnego, za idealne uważa się techniki typowo związane z inżynierią materiałową, coraz częściej sięgając w świat nanotechnologii.

W konserwacji i diagnostyce zabytków i dzieł sztuki coraz częściej sięga się również po fotonikę. Fotony są idealnym bezkontaktowym, próbkującym i testującym narzędziem w badaniach materiałów.

LASERY IMPULSOWE I CIĄGŁEGO DZIAŁANIA

Lasery impulsowe i ciągłego działania oferują możliwość renowacji zabytków, jednak ich bezpieczne stosowanie w odnawianiu dzieł sztuki wymaga prac badawczych dla zwiększenia skuteczności i minimalizacji ryzyka błędu.

Warunkiem powodzenia tego typu zastosowań laserów jest selektywne usunięcie wierzchniej warstwy zanieczyszczeń przy minimalnej ingerencji w czyszczony obiekt.

CEL PROJETU MATLAS

Projekt MATLAS ma na celu opracowanie uniwersalnej technologii renowacji dzieł sztuki wykonywanych z metali, ich stopów lub zawierających metale w warstwach wierzchnich, pozwalającej na precyzyjne czyszczenie laserowe obiektów zabytkowych o skomplikowanych kształtach.

 

Integralną część projektu stanowić będzie interdyscyplinarna weryfikacja wyników czyszczenia laserowego z udziałem doświadczonych specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej oraz konserwatorów dzieł sztuki, specjalizujących się w obiektach metalowych i metalizowanych.

 

Utworzona i na bieżąco uzupełniana baza danych umożliwi konserwatorom zabytków dobór odpowiedniej metody diagnostyki powierzchni oraz warunków renowacji.

WSPÓŁPRACA

Projekt, koordynowany przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, jest realizowany przy współpracy czterech jednostek naukowo-badawczych:

  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (PW)
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki (WAT)
  • Akademia Sztuk Pięknych, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (ASP)
  • Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kultury (NIKU)