„ Nauka w ochronie zabytków – Pogotowie Konserwatorskie MIK – 4 lata działania”.

„ Nauka w ochronie zabytków – Pogotowie Konserwatorskie MIK – 4 lata działania”.

11-25 kwietnia 2023, Galeria DAP ul. Mazowiecka 11a, Warszawa

Organizator

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie

Kurator wystawy

Piotr Zambrzycki

Projekt plastyczny wystawy

Piotr Zambrzycki

Na wystawie zaprezentowano wybrane przykłady realizacji prac badawczych
i konserwatorskich w okresie czterech lat działania Conservation Emergency Unit.

Wydarzenie towarzyszyło XXVII edycji warszawskich spotkań konserwatorskich „SZTUKA KONSERWACJI 2023”, organizowanym przez Sekcję Konserwacji Dzieł Sztuki OW ZPAP, Polską Izbę Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Bibliotekę Narodową w Warszawie
i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Pogotowie Konserwatorskie to wieloetapowy i wieloletni projekt, którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i konserwacja dzieł sztuki oraz zabytkowych obiektów architektonicznych. Projekt ten realizowany jest przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki /MIK/ i  ASP w Warszawie.

W pierwszej fazie projektu, przypadającej na lata 2011-2014, rozbudowano zaplecze
w postaci laboratoriów i pracowni konserwatorskich, które powstały w nadbudowie zabytkowego gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwsza faza została zrealizowana w ramach projektu pn. Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dzięki dofinansowaniu w ramach działania 11.3 POIiŚ „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

Drugim etapem projektu było doposażenie pracowni w niezbędną aparaturę badawczą, którą uzyskano w ramach projektu „Pogotowie Konserwatorskie – mobilne laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze”,

w ramach działania 8.1, oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”  POIiŚ 2014 – 2020. Wartość projektu –  12  716  719 zł.

Termin realizacji 01.03.2017 r. do 30.12.2018 r.

W ramach projektu powołano również zespół Pogotowia Konserwatorskiego zarządzany przez MIK, który zajmuje się wspólnymi działaniami terenowymi i wewnątrz akademickimi.
Od połowy 2019 roku projekt rozwija się poprzez stałą współpracę naukowo-badawczą
z wieloma partnerami i instytucjami kultury, jak również jednostkami samorządowymi.

Istotnym elementem Pogotowia Konserwatorskiego jest stałe wsparcie naukowo-dydaktyczne Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. W ciągu niecałych czterech lat, zespół MIK i Pogotowia Konserwatorskiego przeprowadził kilkaset badań obiektów zabytkowych.

Pogotowie Konserwatorskie zajmuje się nie tylko opracowywaniem złożonych ekspertyz konserwatorskich, ale także prowadzeniem kompleksowych i interwencyjnych prac na terenie kraju i poza jego granicami. Dużą uwagę poświęca się doskonaleniu działań terenowych, których celem jest ochrona dziedzictwa materialnego. W tym celu stale testowane są nowe procedury i techniczne rozwiązania, umożliwiające szybkie i kompleksowe reagowanie
w sytuacjach kryzysowych.

Zespół Pogotowia Konserwatorskiego z powodzeniem wykorzystuje swoje doświadczenia
w badaniach i konserwacji stanowisk archeologicznych, jak również w innych sferach aktywności, co pozwala na wypracowanie uniwersalnych procedur i nowoczesnych zastosowań urządzeń, odpowiadających potrzebom rynkowym. W ostatnim czasie liczba partnerów i klientów MIK zwiększyła się znacznie. Obecnie Pogotowie Konserwatorskie zajmuje się również zabytkami techniki, badaniami podstawowymi, takimi jak diagnostyka oraz tworzeniem interdyscyplinarnych zespołów reagowania kryzysowego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. MIK i Pogotowie Konserwatorskie MIK we współpracy
z Wojskową Akademią Techniczną prowadzi również okresowe szkolenia
w wyspecjalizowanych dziedzinach. Specjalnością dwustronnej współpracy MIK/PK -WAT jest bezpieczeństwo i metodyka pracy z technikami laserowymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki.

No Comments

Post A Comment