KOBED KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”

KOBED KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”

Organizatorami Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa są Akademia Marynarki Wojennej Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa i Miasto Gdynia
CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA
Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania
techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim. Planowane przedsięwzięcie da wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu i w jego pobliżu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i branż obecnych na Kongresie. Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie, część wystąpień zostanie poświęcona doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń planów ochrony zabytków na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego. W założeniu Organizatorów planowane wydarzenie ma zbliżyć środowiska, właścicieli i zarządców zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu, dialogu oraz wymiany spostrzeżeń stron zaangażowanych na tej płaszczyźnie będzie stanowić novum w dyskursie naukowym. Organizatorom zależy, by prowadzonym debatom towarzyszyły praktyczne działania, warsztaty, pokazy oraz prezentacje technik, technologii oraz zastosowań nowych narzędzi wykorzystywanych w ochronie dóbr kultury.
Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych na Kongresie będą m.in.:
• bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i sytuacjach kryzysowych,
• nowe technologie w bezpieczeństwie i ochronie dóbr kultury,
• nowe technologie w konserwacji i opiece nad obiektami ruchomymi i nieruchomymi,
• najnowsze systemy informatyczne wspierające ochronę dóbr kultury,
• muzea, biblioteki i archiwa jako użytkownicy nowoczesnych narzędzi technologicznych,
• nowe technologie w międzynarodowym i krajowym prawie ochrony dóbr kultury,
• wyzwania dla nowych technologii w ochronie dóbr kultury,
• wirtualne muzea, digitalizacja oraz inne formy wykorzystania nowych technologii w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury,
• dobre praktyki wykorzystania najnowszych technologii w instytucjach kultury.
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa w Krakowie – jako podmioty, które podejmują działania naukowo-badawcze, dydaktyczne i upowszechniające w obszarze ochrony i bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych – pragną stworzyć na gdyńskiej Uczelni platformę wymiany doświadczeń różnych środowisk działających na rzecz bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, które w przyszłości mogłaby posłużyć szerokiemu partnerstwu merytoryczno-instytucjonalnemu w działaniach mających na celu doskonalenie krajowego systemu ochrony dóbr kultury na wypadek zaistnienia szczególnych zagrożeń i szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dziedzictwa kultury.

Facebook

UDZIAŁ W KONGRESIE
No Comments

Post A Comment