PROJEKT MATLAS
Nowoczesne metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki po renowacji metodą impulsowego promieniowania laserowego (MATLAS)

 

 

 

Niepowtarzalny charakter obiektów dzieł sztuki i obiektów zabytkowych, stanowiących dziedzictwo kulturowe i bezcenne źródło informacji o historii i cywilizacji danego regionu, wymaga zastosowania takich metod oceny ich stanu oraz technologii renowacji, które nie spowodują pogorszenia powierzchni oraz zapewnią długoletnią perspektywę dalszego ich „użytkowania”.

W poszukiwaniu zaawansowanych technik ochrony i konserwacji materialnego dziedzictwa kulturalnego, za idealne uważa się techniki typowo związane z inżynierią materiałową, coraz częściej sięgając w świat nanotechnologii. W konserwacji i diagnostyce zabytków
i dzieł sztuki coraz częściej sięga się również po fotonikę. Fotony są idealnym bezkontaktowym, próbkującym i testującym narzędziem w badaniach materiałów.

Lasery impulsowe i ciągłego działania oferują możliwość renowacji zabytków, jednak ich bezpieczne stosowanie w odnawianiu dzieł sztuki wymaga prac badawczych dla zwiększenia skuteczności i minimalizacji ryzyka błędu. Warunkiem powodzenia tego typu zastosowań laserów jest selektywne usunięcie wierzchniej warstwy zanieczyszczeń przy minimalnej ingerencji w czyszczony obiekt.

Projekt MATLAS ma na celu opracowanie uniwersalnej technologii renowacji dzieł sztuki wykonywanych z metali, ich stopów lub zawierających metale w warstwach wierzchnich, pozwalającej na precyzyjne czyszczenie laserowe obiektów zabytkowych
o skomplikowanych kształtach. Integralną część projektu stanowić będzie interdyscyplinarna weryfikacja wyników czyszczenia laserowego z udziałem doświadczonych specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej oraz konserwatorów dzieł sztuki, specjalizujących się w obiektach metalowych i metalizowanych. Utworzona i na bieżąco uzupełniana baza danych umożliwi konserwatorom zabytków dobór odpowiedniej metody diagnostyki powierzchni oraz warunków renowacji.

Projekt, koordynowany przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, jest realizowany przy współpracy czterech jednostek naukowo-badawczych:
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (PW)
- Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki (WAT)
- Akademia Sztuk Pięknych, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (ASP)
- Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kultury (NIKU)